Gebruikersovereenkomst

Deze website wordt beheerd door het Luc Jonckheere is gevestigd te Aalterbaan 134, 9990 Maldegem. Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website.

Flora Bvba mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Flora Bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de deze website. Flora Bvba behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Flora Bvba de toegang tot de website monitoren.

Flora Bvba stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Flora BVBA of derden, verbindt u zich ertoe Flora BVBA of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Flora Bvba of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
U verbindt zich er o.m. toe om:

·       de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

·       geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;

·       de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

·       de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

·       de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Flora Bvba.

Flora Bvba tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Flora Bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

Flora Bvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Flora Bvba verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Flora Bvba is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Flora Bvba niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent vanaf het moment van verzenden aan Flora Bvba:

·       Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;

·       het recht op reproductie op de website en via andere kanalen;

·       het recht tot bewerking en vertaling;

·       het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Flora Bvba is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Flora Bvba voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de Flora Bvba, Aalterbaan 134, 9990 Maldegem of via e-mail info@bloemenhuisflora.be of telefonisch: +32 50 71 20 62.

 

 

Bloemstuk flora maldegem

Blijf op de hoogte van onze promo's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!